Účast Franka Bolda na přípravě dílčích částí paragrafového znění nového stavebního zákona

12.12.2019

V listopadu byl zveřejněn návrh nového stavebního zákona, na němž se podíleli i Frank Bold Advokáti. Do Vánoc je možné k návrhu podávat připomínky, do konce ledna by jej měla projednat vláda.

Proč jsme se zapojili

Předtím, než se náš právní tým do přípravy paragrafového znění zapojil, zvažovali jsme veškeré jeho možné konsekvence, včetně těch, které vzbuzují pochopitelnou kritiku. Na jedné straně problematické aspekty věcného záměru, na kterém se Frank Bold nepodílel, na druhé straně příležitost ovlivnit obsah návrhu „zevnitř“, zejména ve vztahu k úpravě účasti veřejnosti, soudního přezkumu, řízení o povolení záměru jako celku a dalších důležitých oblastí.

Po mnoha letech zkušeností z oblasti stavebního práva a práva životního prostředí vnímáme, že stávající stav umisťování a povolování staveb je špatný  pro všechny zúčastněné. Narážíme na oprávněné výhrady jak k obvyklé délce jednotlivých řízení, tak povolovacího procesu jako celku, k jeho komplikovanosti a roztříštěnosti. Systém dílčích závazných stanovisek jednak neumožňuje komplexní posuzování záměrů, navíc často vede k nutnosti napadat „dílčí akt přes výsledný“, tedy (ať souhlasné nebo nesouhlasné) závazné stanovisko až s navazujícím rozhodnutím. Opakovaně jsme se setkali s tím, že  úspěšné napadení územního rozhodnutí pro zásadní vadu typu rozporu záměru s územním plánem nebo špatně provedené EIA nevedlo k tomu, že záměr nebyl realizován, pokud investor stihl před zrušením územního rozhodnutí získat stavební povolení. Novela stavebního zákona účinná od roku 2018 navíc přinesla mj. vyloučení ekologických spolků ze všech řízení podle stavebního zákona mimo těch, kde záměr podléhá „plné“ EIA nebo IPPC. Zásadní změnu úpravy povolování staveb vnímáme za této situace jako nutnou.

Jak paragrafové znění vzniklo

Jednotlivá konkrétní řešení vznikala uvnitř právního týmu a v diskusi s úředníky Ministerstva pro místní rozvoj i dalšími členy pracovních skupin. Celkově se na přípravě paragrafového znění nového stavebního zákona podílelo několik set lidí.

Na čem jsme pracovali

Zpracovali jsme návrh soudního přezkumu územních plánů, účastenství v řízeních podle zákona o ochraně přírody a vodního zákona, úpravy plánovacích smluv a náhrad za změny v území, řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, část změn ve zvláštních zákonech souvisejících s integrací. Formou připomínek, komentářů a dílčích návrhů jsme měli možnost se vyjadřovat i k dalším částem návrhu, ale bez záruky prosazení toho, co jsme navrhovali. Více o obsahu návrhu nového stavebního zákona a našem hodnocení si můžete přečíst zde.

Chápeme, že nový stavební zákon je z věcných důvodů odmítán různými stranami jako celek. Nicméně v situaci, kdy je velmi pravděpodobné, že i přes kritiku bude návrh schválen, kvitujeme možnost implementovat do návrhu dílčí podstatné změny.

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

O zákoně

Kdo plánuje stavět bytový dům, stráví několik let jen administrativou. Na tom, že povolování staveb je u nás zbytečně složité, se shodují investoři i obce.

Situaci má zlepšit nový stavební zákon, který 14. července 2021 schválil Parlament a účinnost nabude od 1. července 2023. Nová vláda aktuálně připravuje odkladovou i věcnou novelu, které mají posunout účinnost a posléze změnit některé části zákona.

Aktuální informace o chystaném zákonu vám přinášejí Frank Bold Advokáti. Jako spoluautoři původního návrhu zákona jsme přední experti na stavební právo a územní plánování v České republice.

Jaké nejdůležitější aspekty obsahuje nový stavební zákon? Přečtěte si 5 hlavních změn.

Balíček videokurzů

Ztratili jste se v tom, co a kdy přinese nový stavební zákon, s jakými změnami přichází vláda a co Vás v příštích měsících čeká?

Ať už podnikáte ve stavebnictví, působíte v samosprávě nebo třeba jen stavíte dům, za výhodnou cenu Vám nabízíme balíček obsahující aktuální hodinový videokurz, který Vám pomůže se v aktuální situaci zorientovat. Navíc dostanete i podrobné 3hodinové školení o celém novém stavebním zákoně.
více o videokurzech