Pozměňovací návrhy nového stavebního zákona: blížící se věcnému záměru a posilující pozici samospráv

22.4.2021

Zjednodušit složitou situaci týkající se výstavby má za cíl nový stavební zákon, u něhož proběhlo 1. dubna druhé čtení v Poslanecké sněmovně. V rámci něj byla navržena řada pozměňovacích návrhů (celkem 86), jejichž základem se stal komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru. Více o tomto komplexním pozměňovacím návrhu se můžete dočíst v našem článku.

Podané pozměňovací návrhy lze podle jejich obsahu rozdělit do několika základních skupin.

Do první z nich je možné zařadit návrhy, které směřují k většímu přiblížení návrhu původním východiskům, z nichž vycházel věcný záměr zákona. Patří sem například návrh výslovně zakotvit základní zásady ochrany dotčených zájmů při rozhodování podle stavebního zákona. Mělo by se jednat zejména o zásady ochrany podmínek pro vyvážený rozvoj území a principu proporcionality při vážení dotčených zájmů, vycházející z judikatury Ústavního soudu. Tyto zásady by měly být východiskem pro rozhodování stavebních úřadů a dotčených orgánů, zejména při posuzování a řešení rozporů mezi různými veřejnými a soukromými zájmy.

Podle další z navržených zásad by platilo, že územně plánovací dokumentace vyjadřuje veřejný zájem na konkrétním způsobu využití území. Výsledkem procesu pořízení územně plánovací dokumentace by v souladu s touto zásadou měl co nejširší konsensus všech dotčených subjektů na tom, jaký způsob budoucího využití území nejlépe odpovídá veřejnému zájmu. To by neznamenalo, že každý projekt odpovídající přípustnému využití podle územního plánu bude automaticky povolen. Nebylo by však možné, aby správní orgány obecně hodnotily projekty určitého typu jako nepovolitelné, například pro nedostatečný přístup k pozemkům, jestliže jde o projekt, který je v souladu s územním plánem.

Pokračujte ve čtení ZDE. Dozvíte se:

  • více o první skupině pozměňovacích návrhů,
  • informace o druhé skupině.
Přečtěte si také náš článek o třetí, čtvrté a páté skupině pozměňovacích návrhů nového stavebního zákona.

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

O zákoně

Kdo plánuje stavět bytový dům, stráví několik let jen administrativou. Na tom, že povolování staveb je u nás zbytečně složité, se shodují investoři i obce.

Situaci má zlepšit nový stavební zákon, který 14. července 2021 schválil Parlament a účinnost nabude od 1. července 2023. Nová vláda aktuálně připravuje odkladovou i věcnou novelu, které mají posunout účinnost a posléze změnit některé části zákona.

Aktuální informace o chystaném zákonu vám přinášejí Frank Bold Advokáti. Jako spoluautoři původního návrhu zákona jsme přední experti na stavební právo a územní plánování v České republice.

Jaké nejdůležitější aspekty obsahuje nový stavební zákon? Přečtěte si 5 hlavních změn.

Balíček videokurzů

Ztratili jste se v tom, co a kdy přinese nový stavební zákon, s jakými změnami přichází vláda a co Vás v příštích měsících čeká?

Ať už podnikáte ve stavebnictví, působíte v samosprávě nebo třeba jen stavíte dům, za výhodnou cenu Vám nabízíme balíček obsahující aktuální hodinový videokurz, který Vám pomůže se v aktuální situaci zorientovat. Navíc dostanete i podrobné 3hodinové školení o celém novém stavebním zákoně.
více o videokurzech