Objednejte si školení

Od ledna posuzuje největší stavby nový úřad. Jak se to dotkne vašeho projektu?

4.1.2024

Zásadní proměnu stavební legislativy přináší v letošním roce nový stavební zákon. Pro veškerou výstavbu vstoupí v účinnost 1. července 2024. Největší, tzv. vyhrazené stavby, již od 1. ledna 2024 povoluje nově zřízený Dopravní a energetický stavební úřad. Mimo jiné bude také odvolacím orgánem krajských stavebních úřadů pro menší výrobny z obnovitelných zdrojů. Čtěte, jaké kompetence by měl zastávat a co vše bude posuzovat.

Velké stavby bude povolovat nový úřad v jediném řízení 

Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) je specializovaným stavebním úřadem s celostátní působností se sídlem v Praze. Ministerstvo dopravy může vyhláškou stanovit jeho územní pracoviště. 

DESÚ rozhoduje o povolení vyhrazených staveb, uvedených v příloze č. 3 nového stavebního zákona (NSZ), jako jsou:

  • dálnice,
  • dráhy, 
  • civilní letecké stavby, 
  • stavby pro výrobu nebo skladování umisťované v zastavitelných nebo transformačních plochách o rozloze nejméně 100 ha, vymezených k tomuto účelu v územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního rozvoje, 
  • stavby v areálu jaderného zařízení, stavby přenosové a přepravní soustavy,
  • velké výrobny elektřiny s výkonem nad 100 MW (FVE nad 5 MW, ostatní výrobny z obnovitelných zdrojů energie nad 1 MW), 
  • další významné stavby technické infrastruktury a také stavby “související” s vyhrazenými stavbami (podrobněji níže). 

DESÚ současně vydává rámcové povolení pro stavby jaderného zařízení a související stavby.

Stejně jako u všech ostatních staveb, povolovaných podle NSZ, bude DESÚ vydávat pro uvedené stavby pouze jedno rozhodnutí o povolení záměru, které nahradí dosavadní územní rozhodnutí a stavební povolení. 

Pokud bude proti rozhodnutí DESÚ podáno odvolání, bude o něm v případě dopravních staveb rozhodovat Ministerstvo dopravy, u ostatních staveb Ministerstvo průmyslu a obchodu. Rozhodnutí o odvolání musí být podle NSZ konečné. Ministerstva tedy nebudou moci rozhodnutí DESÚ zrušit a vrátit mu věc k novému projednání. Musí rozhodnutí DESÚ buď potvrdit, nebo změnit a tím řízení ukončit. 

Rozhodování o souvisejících stavbách

Pokud bude stavebník žádat o povolení souboru vzájemně souvisejících staveb, na souvislém území a/nebo se společným účelem, bude o všech těchto stavbách společně rozhodovat jeden stavební úřad. Který to bude, se určí podle toho, která ze souboru staveb je stavbou hlavní, určující účel výstavby. 

Například stavba dálnice bude nepochybně vždy stavbou hlavní, a pokud se spolu s ní budou v rámci souboru staveb povolovat další stavby (paralelní či obslužné komunikace, odpočívky, mosty, kanalizace atd.) bude celý soubor náležet do rozhodovací kompetence DESÚ.

Dalším příkladem souvisejících staveb mohou být v případě staveb dopravní infrastruktury například cyklostezky nebo stezka pro chodce. Pokud však nepůjde o dálnici, bude příslušným stavebním úřadem krajský úřad v případě silnic I. třídy a v ostatních případech obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Další kompetence DESÚ: Energetika a silnice 

Kromě povolování vyhrazených staveb bude DESÚ rozhodovat také jako odvolací orgán krajských stavebních úřadů pro menší výrobny z obnovitelných zdrojů, silnice I. třídy, technickou infrastrukturu pro energetiku a elektronické komunikace.

V případě ostatních silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací bude případně rozhodovat v přezkumném řízení. Pod tuto kontrolu nespadají podmínky povolení záměru, které vzejdou z vyjádření Ministerstva zdravotnictví nebo Českého báňského úřadu.

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

Novinky na Váš e-mail

Zaregistrujte se a pošleme vám přehled hlavních změn, které přináší stavební zákon. Maximálně jednou měsíčně vám budeme posílat další novinky.

Registrovat se

Objednejte si školení

Naši experti se přímo podíleli na přípravě návrhu nového stavebního zákona i na připomínkování jeho novelizace. Nechte se provést změnami od právníků Frank Bold.

Objednat školení