Objednejte si školení

Nový stavební zákon: Jak probíhá řízení o povolení stavby? Jaké námitky a v jakých lhůtách lze uplatnit?

20.3.2024

Jak probíhá řízení o povolení stavby podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.? Řízení se zahajuje na žádost, co se děje potom? Kdy úřad přistoupí k ústnímu projednání? A kdy k veřejnému? Kdo je jeho účastníkem? Jaké připomínky a námitky mohou účastníci či veřejnost vznášet? A jaké jsou lhůty? Co všechno stavební úřad posuzuje?

Řízení o povolení záměru se zahajuje na žádost, které se podrobně věnuje náš předchozí článek Jak na žádost o zahájení řízení o povolení záměru? Dnes se podíváme, co se děje po zaslání žádosti příslušnému stavebnímu úřadu.

Jakmile stavební úřad obdrží žádost bez vad (případně po odstranění vad žádosti), vyrozumí o zahájení řízení do 7 dnů účastníky, dotčené orgány a hlavního projektanta. Vyrozumění se doručuje všem jednotlivě. Jde-li však o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), doručuje se vyrozumění jednotlivě pouze žadateli, obci a vlastníku dotčené nemovitosti, ostatním veřejnou vyhláškou podle správního řádu. Vlastníci sousedních nemovitostí se identifikují pouze výčtem nemovitostí. V dalších fázích řízení s velkým počtem účastníků se písemnosti doručují jednotlivě jen žadateli, obci a dotčeným orgánům, ostatním veřejnou vyhláškou.

Záměr může být projednán ústně. Ve vyrozumění o zahájení řízení stavební úřad uvede, zda a popřípadě kdy ústní jednání proběhne. O termínu jeho konání musí stavební úřad vyrozumět účastníky a dotčené orgány nejméně 15 dnů předem. Nebude-li ústní jednání provedeno, stanoví stavební úřad ve vyrozumění o zahájení řízení účastníkům lhůtu pro podávání námitek alespoň 15 dnů.

Více informací a celý text si můžete přečíst na estav.cz

Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

Novinky na Váš e-mail

Zaregistrujte se a pošleme vám přehled hlavních změn, které přináší stavební zákon. Maximálně jednou měsíčně vám budeme posílat další novinky.

Registrovat se

Objednejte si školení

Naši experti se přímo podíleli na přípravě návrhu nového stavebního zákona i na připomínkování jeho novelizace. Nechte se provést změnami od právníků Frank Bold.

Objednat školení